خانهعلمیدانلود رایگان کتاب حافظه نامحدود کوین هورسلی - فارسی

دانلود رایگان کتاب حافظه نامحدود کوین هورسلی – فارسی

در این مطلب، کتاب حافظه نامحدود نوشته کوین هورسلی را برای شما قرار دادیم. با استفاده از این کتاب، می توانید تکنیک های حفظ کردن مطالب در کمترین زمان را یاد بگیرید.

از این کتاب می توانید برای حفظ مطالب دانشگاهی، دروس دبیرستان و هر چیزی که حفظ کردن آن دشوار باشد، استفاده کنید و به آسانی مطالب طولانی را حفظ کنید.

اطلاعات کتاب حافظه نامحدود کوین هورسلی

در ادامه اطلاعات کتاب حافظه نامحدود را قرار دادیم.

  • نویسنده: کوین هورسلی
  • مترجم: شادمهر عقیلی 
  • ویراستار: مرضیه سهامی احمد

هورسلی در کتاب خود، حافظه را به عنوان یک عضله می‌داند که می‌توان آن را با تمرین تقویت کرد. او معتقد است که تمام انسان‌ها توانایی یادگیری و به خاطر سپردن حجم زیادی از اطلاعات را دارند.

دانلود کتاب حافظه نامحدود کوین هورسلی

برای دانلود رایگان کتاب حافظه نامحدود کوین هورسلی به زبان فارسی، از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود کتاب حافظه نامحدود کوین هورسلی

بخش های اصلی کتاب حافظه نامحدود

کتاب حافظه نامحدود در چهار بخش اصلی تقسیم شده است:

  • بخش اول: افسانه‌های حافظه

در این بخش، هورسلی برخی از تصورات غلط رایج در مورد حافظه را بررسی می‌کند. او نشان می‌دهد که حافظه ما به اندازه‌ای که فکر می‌کنیم محدود نیست.

  • بخش دوم: اصول یادگیری

در این بخش، هورسلی اصول یادگیری موثر را توضیح می‌دهد. او نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از این اصول، اطلاعات را به طور موثرتری به خاطر سپرد.

  • بخش سوم: تکنیک‌های حافظه

در این بخش، هورسلی برخی از تکنیک‌های حافظه را معرفی می‌کند که می‌توانند به بهبود حافظه کمک کنند. این تکنیک‌ها شامل تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، ارتباط، سازماندهی و تکرار هستند.

  • بخش چهارم: تمرین‌های حافظه

در این بخش، هورسلی مجموعه‌ای از تمرین‌های حافظه را ارائه می‌دهد که می‌توانند برای تقویت حافظه استفاده شوند.

پیش گفتار کتاب حافظه نامحدود

کتاب حافظه نامحدود کوین هورسلی

دکتر ماریوس ای ولگمود درباره این کتاب می گوید:

اﺻﻮل اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﯾﻦ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ. ﻣﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ روشﻫﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮا ﮐﺮدهام، اﯾﻦ ﺣـﺮف را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ. ﻧﻮاﺣﯽ زﯾﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﺻﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر دارم در اراﺋﻪی آنﻫﺎ در اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﺳـﻬﻢ ﮐـﻮﭼﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﮐﺘﺮی درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم، ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و در دوران داﻧﺸﮕﺎه، ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدم. ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﺮف ﮐـﺸﻤﮑﺶ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از آنﻫﺎ ﺳﺮ درﺑﯿﺎورم. ﺳﺆال اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﯾـﺎ ﻧـﻪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻـﻼﺣﯿﺖ، ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺴﺘﻢ ﭼﻘـﺪر ﮐﺎرآﻣـﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑـﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮدم. اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﯿﯿـﺮ روﯾﮑـﺮد ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻦ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣﺰﯾـﺖ آن ﻫـﻢ ﻧﻤـﺮهی ﮐﺎﻣـﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار اﻃﻼﻋـﺎت، ﺧﺎﻟـﺼﺎﻧﻪ از ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪهی اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻣﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﻫﻮش ﻧﺸﺪم؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮔـﺮﻓﺘﻢ درک ﺧﻮد را از ﺣﺎﻓﻈﻪام دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻢ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده ﺑـﻮدم، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهای در ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل در زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽام، ﺷﺮوع ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهام ﮐﺮدم. ﭼﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی! اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻓﺮاﺗـﺮ از ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔـﺲ ﻣـﻦ ﺷـﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﺧﺎص از زﻧﺪﮔﯽام ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﯾﻦ را داﺷﺘﻪام و ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷـﺘﻪﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب درون زﻧﺪﮔﯽ او، ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﮐﻮﯾﻦ ﭘﺲ از ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﺳـﺎل ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ و دﺳـﺘﺎورد، روشﻫـﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪهی زندگی را ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد. وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫﺎ و ﺗﺼﺎﺣﺐ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﻧﺎﻣﺤﺪودی را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

نویسنده کتاب کتاب حافظه نامحدود

کوین هورسلی

 

کوین هورسلی یک سخنران حرفه‌ای بین‌المللی، استاد بزرگ حافظه، و دارنده رکورد جهانی است. او نویسنده کتاب پرفروش کتابی با عنوان «حافظه بی‌نهایت» می‌باشد که به بیش از ۱۷ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻮرﺳﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﻫـﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﮔﻨﺠـﺎﯾﺶ آن ﺑﺮای درﺧﺸﺶ اﺳﺖ. او ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻋﻨـﻮان »اﺳـﺘﺎد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ« ﺷﺪه اﺳﺖ. دارای ﻣـﺪال ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺣﺎﻓﻈـﻪ و دو ﺑـﺎر رﮐـﻮرددار ﺟﻬـﺎﻧﯽ

ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب و ﻃﺮاح ﯾﮏ بازی ﻣﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺪی در ﻓﻀﺎی ﺑـﺎز داﻧـﺸﮕﺎه ﻧـﻮرث وﺳـﺖ وال اﺳﺖ. او ﯾﮏ ﺳﺨﻨﻮر ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺸﺎور ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ارﺗﻘﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، اﻧﮕﯿﺰه، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ.

در سایت www.supermemory.co.za می توانید اطلاعات بیشتری راجع به کوین کسب کنید.

عرفان کهن ترابی
عرفان کهن ترابی
هزاران کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک تر شوم

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشتر بخوانید